Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní Standardy poskytování služeb

Standardy kvality sociálních služeb

 

Standardy kvality sociálních služeb jsou - zjednodušeně řečeno - pravidla fungování služeb, která musí mít, v souladu s platnou legislativou, vypracovány každý registrovaný poskytovatel sociální služby.

Tyto standardy slouží pro poskytovatele jako popis toho, jak má vypadat kvalitní služba, a jakým způsobem bude poskytována uživatelům. Standardy kvality slouží nejenom pracovníkům, ale také uživatelům dané služby. Na tvorbě těchto standardů se podílejí všichni pracovníci zařízení a zavazují se, že budou podle nich postupovat, jejich dodržování je kontrolováno. Se standardy musejí být seznámeni i uživatelé.

Standardů je celkem 15 a rozdělují se na procedurální (1 – 8), ekonomické (9 – 10) a provozní (11 – 15).

Standardy kvality zaměřené na uživatele se nazývají procedurální, mezi tyto standardy patří:

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Zde má každá poskytovaná služba stanoveno své poslání, kterým se řídí, cílovou skupinu osob, pro které je služba určena a zásady (principy), které jsou pro danou službu závazné a důležité. Tento standard je zásadní, poskytovaná služba se zavazuje k naplňování tohoto závazku, který je veřejný (veřejnost je sním seznamována např. formou letáků, na webových stránkách, apod.).

Standard č. 2: Ochrana práv osob

Poskytovaná služba má povinnost mít písemně zpracovaná pravidla pro případné porušování práv, ke kterým může dojít při poskytování služby, nebo na střety zájmů mezi uživateli či mezi uživatelem a pracovníkem. Dále je v tomto standardu písemně zpracován i postup při přijímání darů.

Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu

Zde je popsán průběh jednání s osobou, která má zájem o poskytování dané služby, při kterém se projednává cíl zájemce, hledá se společně zakázka, kterou by daná služby mohla plnit. Tato část je důležitá v tom, že se zde rozhoduje na základě stanovených kritérií, zda zájemce, spadá do okruhu osob (cílová skupina), kterým se poskytovatel zavázal poskytovat službu (ve standardu č. 1 – ve veřejném závazku).

Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby

V této části má sociální služba písemně sepsán postup, podle kterého pracovníci jednají při uzavírání smlouvy (seznámení se smlouvou, přílohami smlouvy). Uzavřením smlouvy se ze zájemce o službu stává uživatel služby.

Standard č. 5: Individuální plánování a průběh sociální služby

Pracovníci sociální služby s každým uživatelem plánují průběh služby a vyhotovují o něm záznam, tzv. Individuální plán. Individuální plán vychází z potřeb a cílů, kterých chce uživatel pomocí využívané služby dosáhnout. Každý uživatel má k dispozici určeného, tzv. klíčového pracovníka, se kterým může probírat změny svých potřeb a přání.

Standard č. 6: Dokumentace o poskytované sociální službě

Tento standard zahrnuje písemná pravidla pro vedení dokumentace v dané službě. Popisuje, jaké informace jsou vedeny o uživatelích služby, kdo má k těmto informacím přístup, jak dlouho se archivují, apod.

Standard č. 7: Stížnosti na kvalitu či způsob poskytování služby

Zde každý uživatel najde informace o možnosti stěžovat si na poskytovanou službu, jak postupovat při podávání stížnosti, jak se stížnosti evidují a jak s nimi dále poskytovaná služba pracuje.

Standard č. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další služby

Služba má k dispozici uživatelům a pracovníkům vytvořeno tzv. Portfolio, kde jsou uvedeny kontakty na další služby v okolí – lékaři, nemocnice, veřejné služby, apod.

 

Standardy ekonomické (personální) se týkají managementu (řízení) poskytované služby. 
Do do této skupiny patří:

Standard č. 9: Personální zajištění

Popisuje personální a organizační zajištění sociální služby (např. struktura a počet pracovních míst, pravidla  pro přijímání pracovníků, atd.).

Standard č. 10: Profesní rozvoj pracovníků

Pojednává o profesním rozvoji pracovníků (hodnocení jejich práce, zvyšování kvalifikace - vzdělávání, atd.).

 

Poslední skupinou jsou standardy provozní, které se zabývají otázkami provozu poskytované služby.
Do této skupiny patří:

Standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované služby

Kdy a kde je služba poskytována.

Standard č. 12 : Informovanost o poskytované službě

Jakým způsobem je informována veřejnost o službě - informace musí být jasné, stručné, srozumitelné.

Standard č. 13: Prostředí a podmínky

Materiální, technické, hygienické podmínky a prostředí sociální služby.

Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace

Definování nouzových situací, které mohou nastat při poskytování služby a postup při jejich řešení.

Standard č. 15: Zvyšování kvality v poskytované službě

Hodnocení kvality služby, zjišťování spokojenosti uživatelů, např. prostřednictvím dotazníků, vyhodnocení stížností, atd.