Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parkovací lístek

Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou


Vzor parkovacího průkazu

Vzor parkovacího průkazu pro osobu těžce zdravotně postiženou

KOMU JE URČEN

Držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni.

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ:

Bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU.
Možnost zřízení vyhrazeného stání před domem, bytem a zaplacení zřízení, tedy za vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto Vaše místo, neplatíte však už poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.

Smíte vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen", s Vaším parkovacím průkazem máte právo vjet do zákazu stání a stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou, např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici.

Můžete dále vjet do zákazu stání s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny.

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany od řidiče, nemusejí mít zakoupenu dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena.


UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU VE VOZE


V patřičném zákoně není umístění průkazu nijak detailně specifikováno, pouze se zde uvádí, že má být umístěn viditelně.

V praxi bývá parkovací průkaz nejčastěji umístěn za předním sklem vozu ze strany řidiče. Přední strana s vyznačenou platností směrem ven, takže sedíte -li ve voze, díváte se na zadní stranu parkovacího průkazu, kde je nalepená fotografie držitele.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ


Průkazy s vyobrazeným uchem nejsou ekvivalentní podobnému parkovacímu průkazu s vyobrazeným vozíčkem.

To znamená nutnost platit dálniční poplatky při každé jízdě po dálnici, jak v ČR, tak i v zahraničí.
Průkaz sluchově hendikepovaného držitele neopravňuje ani k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy. Na těchto místech nemá ze zákona vůbec právo se zdržovat, a to ani v ČR, ani v ostatních zemích EU. Sluchově postižený tedy musí vždy platit parkovné.
Na průkaz s vyobrazeným uchem se nevztahují ani další výjimky, které souvisejí s parkovacím průkazem pro osoby s postižením tělesným.

Tento typ parkovacího průkazu má jen informativní charakter. Upozorňuje ostatní řidiče a účastníky provozu na skutečnost, že řidič takto označeného vozidla není schopen reagovat na zvukové podněty, jako např. troubení nebo houkání.

Řídíte-li auto, měl/a byste za přední sklo vozu umístit parkovací průkaz s vyobrazeným uchem.
Jestliže však nevlastníte průkaz ZTP nebo ZTP/P, podle zákona na něj nemáte právo.
Jak postupovat: Obraťte se na místo, kde jsou ve Vašem městě parkovací průkazy vydávány. V písemné žádosti popište zmíněné skutečnosti - trpím nedoslýchavostí, dle platné legislativy však nesplňuji požadavky pro nárok na ZTP a nemůže mi tedy být vydáno.

Vzhledem k tomu, že jsem schopen/schopna řídít auto, žádám tímto o vydání parkovacího průkazu Váš úřad.

Žádost opatřete datem a Vaším vlastnostoručním podpisem.

Pokud máte, můžete k ní přiložit aktuální audiogram.

Bude-li Vaše žádost zamítnuta, obraťte se s úplně stejnou žádostí na nadřízenou instituci, tj.odbor dopravy. Zamítnou-li Vaši žádost o parkovací průkaz i zde, rozhodnutí si vytiskněte a vozte v autě. Poslouží jako případný důkaz pro policii, že jste pro vydání parkovacího průkazu udělal/a maximum možného, nebylo Vám však nikde vyhověno, a proto průkaz nemáte.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Pokud je Váš syn/dcera držitelem průkazu ZTP/P, má podle zákona právo získat parkovací průkaz s vyobrazeným vozíčkem. Tento ho/ji (rodiče) opravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy, i k jízdě po dálnici bez dálniční známky.

V 18 letech věku většinou dochází k přeposouzení zdravotního stavu, kdy je dítěti se sluchovým hendikepem přiznán pouze průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP. Potom je nutná také výměna průkazu parkovacího na ten s vyobrazeným uchem, a tím ztrácíte původní výhody. Průkaz s označením ucha má pouze informativní charakter, bez možnosti parkování na vyhrazených místech, tak jako bez osvobození od dálničních poplatků.

Sluchově postiženým dětem, držitelům průkazu ZTP, náleží podle platné legislativy pouze parkovací průkaz s uchem.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A MODRÉ ZÓNY V PRAZE

Pokud se týká tzv. modrých parkovacích zón pro rezidenty, platí:


Držitel platného ZTP či ZTP/P a platného parkovacího průkazu má právo bezplatně parkovat v modrých zónách pouze na místech určených pro invalidy, která se nevztahují k SPZ konkrétního vozidla. Chcete-li předem zjistit, kde se tahle "všeobecná" místa nacházejí, lze si na www strankách té určité městské části stáhnout mapu zón placeného stání. Součástí nákresu jsou rovněž bezplatná parkovací místa pro hendikepované.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ODTAH

Není pravdou, že auto s parkovacím průkazem pro zdravotně postižené nesmí být nikdy odtaženo ze silnice! PČR má právo auto odtáhnout, jestliže třeba překáží na silnici. (Cena za odtah činí aktuálně 1900 KČ s DPH.)

Vozidlo s parkovacím průkazem jen NESMÍ dostat tak zvanou botičku.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Povinnost majitele vozidla auto označené parkovacím průkazem při blokovém čištění odstranit vyplývá z rozhodnutí příslušného úřadu městské části o Vašem vyhrazeném stání. Většinou platí, že i takto specificky označený vůz musí být při blokovém čištění pryč ze silnice. Pokud auto necháte v této době zaparkované na místě vyhrazeném k Vaší SPZ, dopouštíte se tím dopravního přestupku a jakákoliv složka PČR Vám může udělit blokovou pokutu až 2000 Kč.

CO DĚLAT, KDYŽ JSEM ZA SKLEM AUTA NAŠEL OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU

Je nutné se osobně dostavit na PČR, Křenová 4, Brno. U přepážky vysvětlíte své počínání, předložíte oznamovací lístek, občanský a řidičský průkaz. Doporučuji přestupek přiznat, vyhnete se tak následnému správnímu řízení, záležitost bude okamžitě na místě vyřešena a velmi pravděpodobně Vám bude udělena pokuta v nejnižší možné sazbě, tj. v řádech sto korun. Tento přestupek není bodovaný a řidiči tak nebude odečten žádný bod (z celkových 12).

PŘENOSITELNOST PRŮKAZU

Parkovací průkaz nemusí být umístěn pouze a stále v jednom vozidle. Osoba zdravotně postižená má právo vzít si ho s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována. Průkaz nabývá patřičných výhod, pokud vůz, v němž jedete, patří příslušníkům Vaší rodiny anebo osobě Vám blízké. Musí být však viditelně vystaven a jeho majitel by u sebe měl mít rovněž platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
K průkazu TP není parkovací průkaz vydáván.


DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU


• Váš průkaz OZP s označením ZTP anebo ZTP/P


• 1 aktuální fotografie pasového formátu


• platný občanský průkaz


• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod)


• případně původní parkovací průkaz


Doklady od Vašeho auta nejsou nutné.

Pokud chcete zažádat o nový parkovací průkaz pro zdravotně postiženou osobu, ale nemáte průkaz ZTP nebo ZTP/P, je třeba nejprve vyřídit tento na úřadě práce. Až po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P je možné vyřídit si parkovací průkaz.

O parkovací průkaz do auta požádáte teprve tehdy, až budete mít průkaz ZTP nebo ZTP/P fyzicky v ruce. Pro jeho vyřízení nestačí rozhodnutí o přiznání průkazu OZP vydané úřadem práce. Dle zákona má nárok na parkovací průkaz držitel průkazu ZTP či ZTP/P. Držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P se stáváte teprve vydáním fyzického průkazu. Proto nelze parkovací průkaz vyřídit dříve, než máte průkaz ZTP nebo ZTP/P u sebe.

VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU V ZASTOUPENÍ

Osoby omezené ve svéprávnosti - předložit list opatrovníka

Osoby nezletilé - předložit rodný list

Nemůže-li se držitel průkazu ZTP či ZTP/P osobně dostavit na úřad, lze se telefonicky domluvit.

Parkovací průkaz Vám pak bude vydán na počkání a můžete ho okamžitě začít používat. K jednomu průkazu ZTP nebo ZTP/P je vždy vydáván 1 parkovací průkaz. Pokud držitel/ka ZTP vlastní 2 různá vozidla, parkovací průkaz užívá střídavě podle toho, kde je právě přepravován/a. Po kompetentním úřadu nelze požadovat vydání 2 parkovacích průkazů pro 1 osobu.

PLATNOST PARKOVACÍHO PRŮKAZU

dle doby platnosti ZTP.

Pokud přijdete o vozidlo, ke kterému byl parkovací průkaz přiznán, jeho platnost nezaniká. Např. Vaše auto neprošlo technickou a nemůžete s ním nadále jezdit, ale Váš parkovací průkaz smíte nadále používat. Není nutné ho vracet magistrátu ani nahlašovat nějaké změny. Na parkovací průkaz máte stále nárok, protože máte platný průkaz OZP s označením ZTP nebo ZTP/P.

VÝMĚNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU

Jakmile budete mít v ruce nový průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), je možné na MmB stávající průkaz vyměnit za ten platný. Nové průkazy budou vypadat stejně, jako ty dnešní a opět budou platné ve všech členských státech EU. Bude na nich jen vyznačeno jiné datum platnosti.

K výměně je třeba:

• původní parkovací průkaz

• 1 aktuální fotografie žadatele pasového formátu

• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod)


Žádný formulář žadatel nevyplňuje.


Parkovací průkaz je obecně třeba vyměnit vždy, když jsou údaje na něm časem nečitelné, vybledlé nebo je znehodnocena fotografie.

Za dobrý stav průkazu zodpovídá jeho držitel.

Je-li na průkazu třeba vybledlé razítko, musíte navštívit úřad, který průkaz vydal (sociální odbor) a zařídit výměnu za nový, a to i tehdy, když je Váš parkovací průkaz stále platný.
K výměně potřebujete poškozený parkovací průkaz, 1 aktuální fotografii pasového formátu a Váš průkaz ZTP nebo ZTP/P.

KOPÍROVÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU

Originál parkovacího průkazu NELZE v žádném případě kopírovat a kopii nelze užívat jako originál.
Pokud byste parkovací průkaz okopíroval/a a s kopií vůz třeba zaparkoval/a na vyhrazeném parkovacím místě, jedná se dle zákona o neoprávněné užití parkovacího průkazu a Vaše vozidlo bude odtaženo, na Vaše náklady!

ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU

Jestliže jste ztratil/a parkovací průkaz, navštivte co nejdříve úřad, který jej vydal (nejčastěji sociální odbor magistrátu).

S sebou si vezměte originál průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 Vaše aktuální průkazové foto.
Na sociálním odboru podepíšete protokol o ztrátě průkazu. Starý průkaz bude vyškrtnut ze záznamové knihy. Poté Vám bude na počkání vystaven nový průkaz. Platnost bude stanovena shodně s platností Vašeho ZTP nebo ZTP/P.

Vydání nového parkovacího průkazu je bez poplatku.

Jestliže Vám byl parkovací průkaz odcizen, je nutné se co nejdříve po zjištění obrátit na polici a krádež oznámit.
Policie s Vámi sepíše protokol, který si vezmete na sociální odbor, spolu s průkazem ZTP anebo ZTP/P a 1 Vaší fotografií.

Na sociálním odboru si policejní protokol okopírují a vystaví Vám nový parkovací průkaz. Vydání je opět bezplatné.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ÚMRTÍ DRŽITELE

V takovém případě je někdo z nejbližších příbuzných povinen vrátit parkovací průkaz co nejdříve orgánu, který jej vydal. Bývá to buď sociální odbor magistrátu města, odbor dopravy, případně obecní úřad s rozšířenou působností.

Je nutné doložit kopii úmrtního listu. Tato nemusí být notářsky ověřena.

Datum poslední aktualizace textu: 26. 10. 2016

Autor: http://www.pohyblivost.cz/

 

 

 

Příspěvky

Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

9. 11. 2020

Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

 

Elektronické dálniční známky 2021

4. 11. 2020

Elektronické dálniční známky

 

Zneužívání parkování pro ZTP

13. 1. 2020

Parkování pro hendikepované se zneužívá.

 

Jaké tarify nabízejí operátoři zdravotně postiženým?

15. 8. 2019

Jaké tarify nabízejí operátoři zdravotně postiženým?

 

Průkaz ZTP/P

15. 8. 2019

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz