Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky-zajímavosti

APERIO_Pruvodce_zakony_2021.pdf


Odborná podpora pro sluchově postižené

Královéhradecký kraj zahájil stavbu specializovaného centra pro zajištění komplexní odborné podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením v rámci celé republiky.

Projekt za více než 48 milionů korun bude součástí VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové. Financování ve výši 21,8 milionu korun zajistí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek peněz uhradí kraj ze svého rozpočtu. Dokončení stavby Centra komplexní podpory klientů se sluchovým postižením je plánováno na květen 2021.

„Naše škola pomáhá více jak 30 let rodinám a dětem se sluchovou vadou od zjištění sluchové vady až po dospělost. Je to jediná škola v Česku, která tyto služby nabízí. Jsem velmi pyšná na dlouhodobě stabilní výsledky školy v oblasti kvality vzdělávání dětí s vadou sluchu, které oceňuje i odbor speciálního vzdělávání ministerstva školství. Tato škola jako jediná v naší zemi také zajišťuje vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka, kterých je velký nedostatek,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Škola v současné době disponuje malými a pro odbornou péči již nevyhovujícími prostory, které neumožňují speciálním pedagogům a dalším odborníkům pracovat s více klienty najednou či skupinově i s rodiči.

„Díky novému centru pomůžeme škole zvýšit nabídku služeb pro rodiče se sluchově postiženými dětmi a organizovat více vzdělávacích akcí včetně kurzů českého znakového jazyka pro rodiče. Nabídneme tím i adekvátní prostory pro spolupracující odborné pracovníky jako jsou ORL lékaři, psychologové a logopedi. Nové prostory využijí i zájemci o obor Tlumočník českého znakového jazyka,“ upřesňuje činnost nového centra náměstkyně Berdychová.

„V rámci projektu vybudujeme nástavbu na stávající objekt mateřské školy, přistavíme schodiště s výtahem a zajistíme bezbariérový vstup pro osoby s tělesným postižením. Také zrekonstruujeme sociální zařízení včetně rozvodů vody a odpadů a do nově vzniklých odborných pracoven nakoupíme nábytek a potřebnou elektrotechniku. Náklady na stavební práce a nákup vybavení jsme vyčíslili na 48,4 milionu korun s DPH,“ shrnuje projekt radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

„Díky podpoře a vstřícnosti Královéhradeckého kraje, našeho zřizovatele, budujeme vzorové pracoviště v naší zemi. Realizací projektu vznikne jedinečné pracoviště, kdy bude na jednom místě rodičům se sluchově postiženými dětmi zajištěna odborná péče ve spolupráci speciálních pedagogů, foniatrů, audiologů, pediatrů a dalších odborníků. Vždy s ohledem na konkrétní potřeby každého jednotlivého dítěte,“ uvádí ředitelka komplexu škol Iva Rindová.

Vyšší odborná škola, Střední škola, základní škola a mateřská škola v Hradci Králové se věnuje dětem a žákům se sluchovým postižením na úrovni mateřské, základní a střední školy. Odbornou péči a navazující vzdělávání poskytuje dětem a žákům neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým, a to vždy s ohledem na jejich jazykové a komunikační preference. Mateřskou školu navštěvuje 122 dětí, základní školu 235 žáků a střední školu 76 žáků. Vedle toho škola připravuje tlumočníky českého znakového jazyka, v oboru se aktuálně vzdělává 32 studentů.

Zdroj: Královéhradecký kraj


 

 

 

KO-řidičské průkazy 2018.docx

Kdo jsme

…kdo je na druhé straně „sluchátka“?

Pracovníky Linky důvěry jsou psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci a další odborníci se speciálním vzděláním v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství. Pracovníci pracují pod supervizí (odborným dohledem zaměřeným zejména na kvalitu práce) dále se vzdělávají a udržují svoji odbornost. Většina pracovníků kromě práce na lince důvěry pracuje s dospělými, dětmi i mládeží v dalších organizacích a institucích.

Linka důvěry je akreditovaným pracovištěm profesní organizace linek důvěry ČAPLD (www.capld.cz) a jsme členem International Federation of Telephone Emergency Services a jsme také členem nové Asociace poskytovatelů krizové pomoci (APKP).

Pomoc v krizi

Potřebuje podporu a pomoc pro zvládnutí svého trápení?
Prožíváte těžké období? Necítíte se psychicky v pořádku?
Potřebujete se poradit, jak řešit obtížnou životní situaci?

MODRÁ LINKA JE TU PRO VÁS. ZAVOLEJTE, NAPIŠTE E-MAIL NEBO S NÁMI MŮŽETE CHATOVAT.

UPOZORNĚNÍ: 

Od pondělí 16.3.2020 posilujeme provozní dobu chatu každý den od 12 do 21 hodin. 
K dispozici je rovněž nové telefonní číslo +420 731 197 477 pro zvýšenou pomoc v těchto náročných dnech – každý den od 9 do 21 hodin. 

Provoz osobní poradny a služeb projektu „Spokojené dítě i po rozvodu je do 29.3. přerušen. 

Snažíme se hledat další možnosti pomoci a veškeré změny či zajímavosti z Modré linky najdete v záložce AKTUALITY, které Vás navedou do příslušné sekce.

 

 

logo

Tisková zpráva:
Týden rodiny offlinekampaň, která nechce být online
Téměř
šedesát organizací z České republiky se připojilo ke kampani „Týden rodiny offline“ www.rodinaoffline.cz
, jejímž cílem je upozornit na nadužívání moderních technologií
a jeho negativní dopady na rodinné vztahy.
V sobotu 12. května byl zahájen již třetí ročník osvětové kampaně Týden rodiny offline "neboj se, odpoj se“. Ta spolu s Unií center
 pro rodinu a komunitu oslavuje Mezinárodní den rodiny a upozorňuje na problematiku závislostí na digitálních technologiích, které vznikají velmi plíživě, ale výrazně ovlivňují fungování rodin a vztahů v nich. Do kampaně jsou přihlášeny aktivity pro veřejnost, které splňují podmínku
– offline (akce se koná bez využití a používání digitálních technologií
- mobilů, tabletů, počítačů atp.) Kampaň tak představuje ideální příležitost k aktivitám jak samotných rodin, tak organizací, které připravují nejrůznější „offline“ aktivity, jako výlety do přírody, pikniky, turnaje ve stolních či sportovních hrách, besedy s odborníky a další akce.
„Nadměrné užívání digitálních technologií způsobuje zdravotní problémy a zhoršuje mezilidské vztahy. Abychom účinně předcházel i závislostem na nových technologiích, musíme začít u sebe. Jako rodiče jsme pro děti vzor, který napodobují. Osvětou pomáháme českým rodinám uvědomit si důležitost v oblasti vyváženosti online a offline každodenních aktivit, přípravy dětí na používání internetu a zároveň důležitost aktivního trávení času spolu. Prevence je pro nás stejně důležitá, jako samotná léčba závislostí“
říká Lenka Ackermannová, ředitelka Centra Generace Jablonec z. s.
Záštitu nad Rodinou offline 2018 přijali:
Plk. Mgr. Vladislav Husák– ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
          Ing . Radka Loučková Kotasová
          PhDr. Martin Klika, MBA, DBA -1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
            Ing. Jiří Horecký PhD. MBA - prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Více o přihlášených aktivitách na http://rodinaoffline.cz
Kontakt:
Lenka Ackermannová, ředitelka Centra Generace Jablonec z.s.,
ackermannova@rodinaoffline.cz
, tel. 608 484 062
Centrum Generace Jablonec z.s. je nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje na podporu
zdravého životního stylu a mezilidských vztahů. Od roku 20
18 se plně věnuje programu Rodina
offline. Hlavní činností je každoroční osvětová kampaň, od roku 2016 na téma prevence závislostí
na nových technologiích, roadshow, besedy s rodiči v mateřských centrech a každý měsíc je
vyhlášena online výzva k offline ak
tivitám.
https://www.facebook.com/rodinaoffline.cz/
.

Bezplatné školní obědy pro děti.

Kdo na ně má nárok?

Zaplatíte přibližně 500 Kč měsíčně a vaše dítě má zajištěné teplé obědy na každý školní den. Pro některé rodiny samozřejmost, pro jiné luxus, který si nemohou dovolit.

 

V každé škole se tak najdou desítky dětí, které denně zůstávají bez teplého jídla. A právě těmto dětem by měly pomoci dotace z EU i programy neziskových organizací.

Na problematiku obědů ve školách již v minulosti upozornilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě ministerstva tak každoročně ze svého rozpočtu i evropských dotací vyčleňují část peněz, díky nimž jsou zajištěny školní obědy i pro děti z rodin, které si je běžně nemohou dovolit.

 

Kdo má nárok na bezplatné školní obědy a jak příspěvek získat?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) založilo za přispění Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) projekt na podporu školního stravování, který nese název Obědy do škol. Do něj je v současné době zapojeno téměř 500 škol a školek z devíti krajů ČR. A zapojit se mohou i další. Česká republika totiž může do roku 2020 vyčerpat z evropských fondů až 400 milionů korun.

Nárok na bezplatné stravování v rámci programu Obědy do škol mají rodiny s dětmi od 3 do 15 let, které minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi. Dále je nutné, aby škola, kterou vaše děti navštěvují, byla zapojena do projektu. Pokud jsou splněny obě podmínky, stačí požádat Úřad práce o potvrzení hmotné nouze, které následně donesete do školy.

 

Dalším projektem, v jehož rámci mohou vaše děti získat bezplatné školní stravování, je projekt s názvem Obědy pro děti. Ten je organizován obecně prospěšnou společností Women for Women, která získává finanční prostředky nejen od soukromých dárců, ale také z fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na příspěvek zde mají nárok i rodiny, které se oficiálně nenacházejí v hmotné nouzi, jejich příjmy však nestačí na pokrytí veškerých potřebných výdajů. Jedná se zejména o rodiny samoživitelů a rodiny, které mají dlouhodobé finanční potíže, byť třeba jen těsně nesplňují podmínky hmotné nouze.

Tyto rodiny by se měly obrátit přímo na školu, kde zjistí, zda je dané zařízení do programu zapojeno (škola se může zapojit i na žádost rodičů). Organizace poté ve spolupráci se školou rozhodne, zda právě vaše díte splňuje podmínky – hodnotí se zejména finanční a rodinná situace. Příspěvky jsou následně poskytovány přímo škole nebo školní jídelně, v níž se dítě stravuje.

Chcete se o programu dozvědět více? Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách projektu Obědy pro děti.

 

Jídelny slouží ke stravování i socializaci

Proč jsou školní obědy pro děti tak důležité? Absence teplých obědů může mít nepříznivý vliv na zdravotní stav každého z nás. A u dětí to platí opravdu dvojnásob. Může dojít k ovlivnění fyzické kondice i ke ztrátě soustředění ve škole. Školní jídelny navíc plní i socializační funkci. Děti, které je nenavštěvují, se tak mohou velmi snadno vyčlenit z kolektivu, což může vést k dalším (např. psychickým) problémům.

Školní obědy (1)

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

posíláme Vám „Popis služby Hovor bez bariér“.

Ve spolupráci s firmou Transkript online s.r.o. se NRZP ČR rozhodla umístit na svém webu službu pro online přepis telefonních hovorů. Služba telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči je určena osobám s poruchou sluchu, které preferují při komunikaci psanou češtinu a potřebují při telefonování zprostředkovat řeč slyšícího písemnou formou. Tuto službu nejefektivněji využijí lidé ohluchlí, nedoslýchaví, nositelé kochleárního implantátu či senioři, kteří, vzhledem k věku, trpí nedoslýchavostí.

Komunikace pomocí online simultánního přepisu činí tyto osoby v rámci telefonické komunikace rovnoprávnými se slyšícími. Hovor probíhá v reálném čase, lidé se mohou kdykoli ptát, bezprostředně reagovat a předcházet tak nedorozuměním. Užití služby je velmi jednoduché. Na webu NRZP ČR www.nrzp.cz si klient otevře na horní liště záložku Poradenství a služby, dále otevře záložku Poradna NRZP ČR a zde najde nadpis Hovor s textovým přepisem. Otevře se speciální okno pro přepis, kam klient napíše své telefonní číslo, z něhož bude následně poradnu kontaktovat. Poté se mu na webu objeví číslo, na které má zavolat. Po zadání tohoto čísla na svém telefonu vyčká na písemné sdělení přepisovatele, že může začít mluvit. Dále již klient sám mluví a doslovný přepis řeči poradce se mu zobrazuje v okně pro přepis.

Tato služba je dostupná pro tři poradny NRZP ČR, a to pro poradnu v Ostravě, Pardubicích a v Brně. Každá poradna má svůj speciální odkaz, který je potřeba otevřít.

Poradna Ostrava: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=OSTRAVA
Poradna Brno http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=BRNO
Poradna Pardubice http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=PARDUBICE


Vážení přátelé, berte prosím na zřetel, že se jedná o pilotní projekt a děkujeme za Vaše případné připomínky.

Logo NRZP ČR